Voorwaarden

Voorwaarden

 

Je hebt je per e-mail aangemeld voor een training van ProTaal. Met de bevestigingsmail van ProTaal heb je een optie tot deelname verkregen. Jouw aanmeldingsmail in combinatie met de bevestigingsmail van ProTaal vormen de overeenkomst die we aangaan voor deze training, workshop, schrijfretraite of website make-over. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Kosten

 • Je betaalt de factuur voor de training of workshop via Ideal of via handmatige overboeking via bank. Zodra je betaling binnen is, is je plaats gegarandeerd.
 • Je dient de factuur uiterlijk één week voor de (eerste) trainingsdag te voldoen.

 

 

Annuleren training

 • ProTaal maakt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de trainingsdag bekend of de workshop, schrijfretraite of website make-over doorgaat of niet.
 • Als er niet voldoende deelnemers zijn, heeft ProTaal het recht de training te annuleren of te verplaatsen. Bij verplaatsen naar een andere datum heb je het recht je deelname te annuleren. ProTaal stort dan het door jouw betaald bedrag terug op je rekening.
 • Je kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor de eerste trainingsdag.
 • Bij annulering tussen 3 en 2 weken voor de eerste trainingsdag, betaal je EUR 50 administratiekosten.
 • Bij annulering tussen 2 en 1 week voor de eerste trainingsdag betaal je 50% van de kosten van de training.
 • Als je annuleert binnen 1 week voor de eerste trainingsdag, ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Je mag natuurlijk wel altijd iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.

 

 

Afwezigheid

 • ProTaal hoeft geen trainingsdag te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.

 

 

Klachten

 • Als je een klacht hebt over geleverde diensten of producten, moet je deze uiterlijk 8 dagen na levering, doorgeven en schriftelijk bevestigen. Het uiten van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.
 • Je biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – ter keuze van ProTaal – te verrekenen.

 

 

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van ProTaal voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door ProTaal, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. ProTaal is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de deelnemer, de werknemers van deelnemer of derden.

 

Ontbinding overeenkomst

 • ProTaal heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval – maar niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop ProTaal geen invloed kan uitoefenen.
 • Wanneer ProTaal door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moeten staken, houdt ProTaal wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen deelnemer en ProTaal is Nederlands recht van toepassing.

 

E-ZINE

Wil je mijn schrijftips in je inbox ontvangen? Meld je dan aan voor mijn e-zine. Lees hier meer informatie over het e-zine.

Cover Een beetje Beroemd
over mij

Ik leer je hoe je door te schrijven de toonaangevende expert wordt in je vakgebied.

image description
Zoeken

ProTaal op FacebookFacebook